مشاوره تلفنی

جستجو کردن
سوالات متداول

پـاسـخ بـرخـی از سـوالـات مـتـداول شـمـا

برای دفاع از حقوق خود، باید ابتدا حقوق خود را بشناسید. این کار را می توانید با مطالعه قانون و مشورت با یک وکیل انجام دهید.

 

وکالت در طلاق، به معنای اختیار دادن طلاق همسر به شخص دیگری است. این وکالت می تواند به صورت مطلق باشد، به این معنا که وکیل می تواند بدون محدودیت همسر را طلاق دهد. همچنین می تواند به صورت مقید باشد، به این معنا که وکیل تنها در شرایط خاصی می تواند همسر را طلاق دهد.

 

در وکالتنامه طلاق باید مواردی همچون : نام و نام خانوادگی زوجین، شماره شناسنامه و کد ملی زوجین ، تاریخ عقد ، اختیارات وکیل در طلاق، شرایط طلاق، تاریخ و امضای زوجین و وکیل و… قید شود.

طلاق با وکالت، مانند سایر انواع طلاق، قابل ابطال است. در صورتی که وکیل در طلاق، مرتکب تخلف شود، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، حکم طلاق را ابطال کند.

وصیت نامه رسمی وصیتنامه ای است که در دفتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شود و در همان دفتر اسناد رسمی قرار داده می شود و قابل اجرا و لازم الاجراست.

 

برای شکایت کیفری دارنده چک می بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک(تاریخ وصول) به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

هزینه طلاق با وکالت، شامل هزینه ثبت دادخواست، هزینه مشاوره خانواده، هزینه دادرسی و هزینه اجرای حکم است. این هزینه ها بسته به شرایط پرونده و شهر محل اقامت زوجین، متفاوت است.

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

question